သတင်း

ဒတ်ခ်ျတရားစီရင်ရေးစနစ်သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်သည်။ မတ်လ ၁ ရက်မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင်…

ဒတ်ခ်ျတရားစီရင်ရေးစနစ်သည်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဖြစ်သည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ်မတ်လ ၁ ရက်မှစ၍ ဒတ်ခ်ျတရားရုံးချုပ်တွင်တရားစွဲဆိုမှုအမှုများတွင်ဒီဂျစ်တယ်နည်းဖြင့်တရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့်၊ သို့သော်၊ အွန်လိုင်းတရားစွဲဆိုမှုကိုစတင်ရန် (ဒီဂျစ်တယ်ဆင့်ခေါ်မှုမျိုး) နှင့်စာရွက်စာတမ်းများနှင့်သတင်းအချက်အလက်များကိုဒီဂျစ်တယ်ဖလှယ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ ဤအရာအားလုံးသည်အရည်အသွေးနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆိုင်ရာဥပဒေ (KEI) အသစ်၏ပြဌာန်းချက်ကြောင့်ဖြစ်သည်။

09-02-2017

Share