ကန့်သတ်ချက်ရှိသောကွာရှင်းမှု

အကန့်အသတ်ဖြင့်သာကွာရှင်းခြင်းကိုတရားဝင်ခွဲခြားခြင်းဟုလည်းခေါ်သည်။ ခွဲနေခြင်းသည်အထူးဥပဒေရေးရာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြစ်ပြီးအိမ်ထောင်ဖက်များအားသီးခြားစီနေထိုင်ခွင့်ပေးသော်လည်းတစ်ချိန်တည်းတွင်တရားဝင်လက်ထပ်ခွင့်ရှိသည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းသည်အိမ်ထောင်ရေး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီး၊ သူတို့၏ဘာသာရေးနှင့်အတွေးအခေါ်ဆိုင်ရာယုံကြည်မှုများကြောင့်ကွာရှင်းလိုခြင်းမရှိကြပါ။

Share