စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုတာဘာလဲ

စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည်အကျိုးအမြတ်မယူသောစီးပွားရေးသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီအတွက်အခြားစကားလုံးတစ်လုံးဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းသည်စီးပွားဖြစ်လုပ်ငန်းများနှင့်ဆက်စပ်လေ့ရှိသည်။ စီးပွားစွမ်းဆောင်ရှင်အောင်မြင်သူများကိုစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်မှုဟုရည်ညွှန်းလေ့ရှိသည်။ စီးပွားရေးဟူသောဝေါဟာရကိုအမေရိကန်တွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။

Law & More B.V.