တစ် ဦး အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောစာချုပ်ကဘာလဲ

အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သောစာချုပ်သည်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်သည်စာဖြင့်ရေးသားထားသောကန်ထရိုက်တာတစ် ဦး အားစကားလုံးများဖြင့်ဖော်ပြသည့်သဘောတူညီချက်မရရှိဘဲသဘောတူညီချက်တစ်ခုအတွက်အပြန်အလှန်သဘောတူပါကဖြစ်ပေါ်စေသည်။

Law & More B.V.