ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းဆိုတာဘာလဲ

ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစီးပွားရေးဆိုသည်မှာ၎င်းင်း၏လုပ်ရပ်များ၊ ထုတ်ကုန်များနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကလူ၊ ၎င်းတွင်အဆုံးထုတ်ကုန် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှု၊ ၎င်း၏ရင်းမြစ်နှင့်မည်သို့ထုတ်လုပ်သည်နှင့်ဖြန့်ဝေသည်တို့ပါဝင်သည်။

Share