နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်သမားများသပိတ်မှောက်ခွင့်ကိုအဓိကထားသည်။

နယ်သာလန်နိုင်ငံတွင်အလုပ်သမားများသပိတ်မှောက်ခွင့်ကိုအထူးအလေးထားသည်။ ဒတ်ခ်ျအလုပ်ရှင်များသည်“ ကစားနည်းစည်းမျဉ်းများ” နှင့်အညီနေထိုင်ခြင်းသည်၎င်းတို့အတွက်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့်ဆိုးကျိုးများအပါအ ၀ င်သပိတ်မှောက်မှုများကိုသည်းခံရမည်။ ၀ န်ထမ်းများအနေဖြင့်ဤအခွင့်အရေးကိုအသုံးပြုခြင်းမှအဟန့်အတားဖြစ်စေခြင်းမရှိစေရန်ဒတ်ခ်ျဗဟိုအယူခံဘုတ်အဖွဲ့ကသပိတ်မှောက်ခြင်းသည်အလုပ်လက်မဲ့ကာလအကျိုးခံစားခွင့်မြင့်မားမှုကိုမထိခိုက်စေသင့်ဟုဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာအလုပ်လက်မဲ့အကျိုးခံစားခွင့်ကိုတွက်ချက်သော ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ၏နေ့စဉ်လုပ်အားခသည်သပိတ်မှောက်မှုကိုနောက်တဖန်မထိခိုက်သင့်ပါ။

11-04-2017

Share