ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအားထုတ်ပယ်ခြင်း

ကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာအားထုတ်ပယ်ခြင်း

တစ်ခါတစ်ရံတွင်ကုမ္ပဏီ၏ဒါရိုက်တာတစ် ဦး ကိုအလုပ်မှထုတ်ပစ်သည်။ ဒါရိုက်တာ၏ရာထူးမှထုတ်ပယ်နိုင်သည့်နည်းလမ်းသည်သူ၏တရားဝင်အနေအထားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် titular ဒါရိုက်တာများကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွင်းရှိဒါရိုက်တာအမျိုးအစားနှစ်မျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။

အဆိုပါခြားနားချက်

A ပြဌာန်းညွှန်ကြားရေးမှူး ကုမ္ပဏီအတွင်းအထူးဥပဒေရေးရာအနေအထားရှိသည်။ တစ်ချက်အနေဖြင့်သူသည်ကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးရှယ်ယာရှင်များ၏အထွေထွေအစည်းအဝေးမှသို့မဟုတ်ဥပဒေသို့မဟုတ်အသင်းအဖွဲ့၏ဆောင်းပါးများအပေါ် အခြေခံ၍ ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကခန့်အပ်ပြီးကုမ္ပဏီကိုကိုယ်စားပြုရန်အခွင့်အာဏာရှိသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူသူသည်အလုပ်ခန့်ထားသည့်စာချုပ်အရကုမ္ပဏီ၏ ၀ န်ထမ်းအဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်းခံရသည်။ စည်းမျဉ်းဥပဒေဒါရိုက်တာတစ် ဦး ကိုကုမ္ပဏီမှခန့်အပ်သော်လည်းသူသည်သာမန်အလုပ်သမားမဟုတ်ပါ။

အဆိုပါပြဌာန်းညွှန်ကြားရေးမှူးမတူဘဲတစ် titular ဒါရိုက်တာ ကုမ္ပဏီ၏တရားဝင်ဒါရိုက်တာမဟုတ်ပါ၊ ၎င်းသည်သူ၏ရာထူးအမည်ဖြစ်သောကြောင့်သူသည်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး သာဖြစ်သည်။ မကြာခဏ titular ဒါရိုက်တာကိုလည်း "မန်နေဂျာ" သို့မဟုတ် "ဒုဥက္ကpresident္ဌ" ဟုခေါ်သည်။ titular ဒါရိုက်တာကိုအစုရှယ်ယာရှင်များ၏အထွေထွေအစည်းအဝေး (သို့မဟုတ်) ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့ကခန့်အပ်ထားခြင်းမရှိပါ။ သူသည်ကုမ္ပဏီအားကိုယ်စားပြုရန်အလိုအလျှောက်ခွင့်ပြုထားခြင်းမရှိပါ။ သူကဒီအဘို့အခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။ titular ဒါရိုက်တာတစ် ဦး သည်အလုပ်ရှင်မှခန့်အပ်ခြင်းခံရပြီးကုမ္ပဏီ၏“ သာမန်” ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်သည်။

ထုတ်ပယ်ခြင်းနည်းလမ်း

တစ်ဘို့ ပြဌာန်းညွှန်ကြားရေးမှူး တရားဝင်ပယ်ချခံရဖို့, သူ့ကော်ပိုရိတ်နှင့်အလုပ်အကိုင်အဆက်ဆံရေးနှစ်မျိုးလုံးရပ်စဲရမည်ဖြစ်သည်။

ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအားရပ်တန့်ရန်အတွက်အစုရှယ်ယာရှင်များ၏အထွေထွေအစည်းအဝေးသို့မဟုတ်ကြီးကြပ်ရေးဘုတ်အဖွဲ့မှတရားဝင်တရားဝင်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်လုံလောက်သည်။ နောက်ဆုံးတွင်ဥပဒေအရပြဌာန်းထားသောဒါရိုက်တာများကိုခန့်အပ်ရန်အခွင့်အာဏာရှိသောအဖွဲ့မှအမြဲတမ်းဆိုင်းငံ့ထားနိုင်သည်။ ဒါရိုက်တာကိုထုတ်ပယ်ခြင်းမပြုမီအလုပ်ကောင်စီထံမှအကြံဥာဏ်တောင်းခံရမည်။ ထို့အပြင်ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်ရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်းအတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအကြောင်းပြချက်ရှိရမည်။ ဥပမာ - စီးပွားရေး - စီးပွားရေးရာအကြောင်းပြချက်ကြောင့်ရာထူးမလိုအပ်ဘဲ၊ အစုရှယ်ယာရှင်များနှင့်အလုပ်ပြတ်နေခြင်းသို့မဟုတ်ဒါရိုက်တာ၏အလုပ်တွင်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုမရှိခြင်း - ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေအရထုတ်ပယ်ခံရသည့်အခါအောက်ပါတရားဝင်လိုအပ်ချက်များကိုလိုက်နာရမည်။ ရှယ်ယာရှင်များ၏အထွေထွေအစည်းအဝေး၏တရားဝင်ခေါ်ယူမှု၊ အစုရှယ်ယာရှင်များ၏အထွေထွေအစည်းအဝေးမှဒါရိုက်တာတစ် ဦး ၏ကြားနာခြင်းနှင့်ရှယ်ယာရှင်များ၏အထွေထွေအစည်းအဝေးအားအကြံဥာဏ်ပေးခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထုတ်ပယ်ဆုံးဖြတ်ချက်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရပ်တန့်ရန်ကုမ္ပဏီသည်ပုံမှန်အားဖြင့်အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းအတွက်သင့်လျော်သောအကြောင်းပြချက်ရှိသင့်ပြီး UWV သို့မဟုတ်တရားရုံးမှထိုကဲ့သို့သောကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအကြောင်းပြချက်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရမည်။ သို့မှသာအလုပ်ရှင်သည်အလုပ်သမားနှင့်အလုပ်သဘောတူစာချုပ်ကိုတရားဝင်ရုပ်သိမ်းနိုင်သည်။ သို့သော်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းမှခြွင်းချက်တစ်ခုပြဌာန်းညွှန်ကြားရေးမှူးသက်ဆိုင်သည်။ ပြဌာန်းချက်ဒါရိုက်တာကိုထုတ်ပယ်ရန်အတွက်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအကြောင်းပြချက်လိုအပ်သော်လည်းကြိုတင်ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာထုတ်ပယ်ခြင်းဆိုင်ရာစမ်းသပ်မှုသည်မသက်ဆိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်၊ ပြဌာန်းချက်ဒါရိုက်တာနှင့်ပတ်သက်သောအစမှာမူအားဖြင့်ဖျက်သိမ်းခြင်းတားမြစ်ချက်သို့မဟုတ်အခြားသဘောတူညီချက်များမပါ ၀ င်ပါက၊ သူ၏အခြေခံအားဖြင့်သူ၏ကော်ပိုရေးရှင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအားရပ်စဲခြင်းသည်သူ၏အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအားအဆုံးသတ်စေသည်။

တစ် ဦး ပြဌာန်းညွှန်ကြားရေးမှူးမတူဘဲတစ် ဦး titular ဒါရိုက်တာ ဝန်ထမ်းတစ် ဦး တည်းသာဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 'ပုံမှန်' ထုတ်ပယ်ခြင်းဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းများသည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ပြဌာန်းချက်ဒါရိုက်တာထက်ထုတ်ပယ်ခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးသည်။ အလုပ်ရှင်သည်အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းနှင့်ဆက်နွှယ်ရမည်ဟူသောအကြောင်းပြချက်များသည် titular ဒါရိုက်တာ၏အဖြစ်တွင်ကြိုတင်စစ်ဆေးသည်။ titular ဒါရိုက်တာတစ် ဦး ကိုကုမ္ပဏီမှဖယ်ရှားလိုပါကအောက်ပါအခြေအနေများဖြစ်နိုင်သည်။

  • နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အပြန်အလှန်သဘောတူညီချက်အားဖြင့်ထုတ်ပယ်
  • UWV ထံမှထုတ်ပယ်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်ထုတ်ပယ်ခြင်း
  • ချက်ချင်းထုတ်ပယ်
  • ခရိုင်တရားရုံးမှထုတ်ပယ်ခြင်း

ထုတ်ပယ်ဆန့်ကျင်အတိုက်အခံ

အကယ်၍ ကုမ္ပဏီမှထုတ်ပယ်ခြင်းအတွက်သင့်တော်သောအကြောင်းပြချက်မရှိပါကပြဌာန်းချက်ဒါရိုက်တာသည်မျှတသောလျော်ကြေးငွေတောင်းခံနိုင်သည်။ သို့သော် titular ဒါရိုက်တာနှင့်မတူသည်မှာအလုပ်သဘောတူစာချုပ်ကိုပြန်လည်ထားရှိရန်တောင်းဆိုနိုင်သည်။ ထို့အပြင်သာမန် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ကဲ့သို့ပြဌာန်းထားသောညွှန်ကြားရေးမှူးသည်အကူးအပြောင်းငွေပေးချေမှုကိုခံစားခွင့်ရှိသည်။ titular ဒါရိုက်တာ၏အနေအထားနှင့်ဆန့်ကျင်။ သူ၏အထူးရာထူးကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ပြဌာန်းချက်ဒါရိုက်တာသည်ထုတ်ပယ်ခြင်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားတရား ၀ င်ရော၊

ထုတ်ပယ်ခြင်း၏အကျိုးသင့်အကြောင်းသင့်ရှိခြင်း၏ခိုင်လုံသောအကြောင်းရင်းများရှိသည်။ အလုပ်ခန့်အပ်မှုဆိုင်ရာစာချုပ်ကိုရပ်ဆိုင်းခြင်းနှင့်ပါတီများသဘောတူထားသည့်အချက်များအရတရားမျှတမှုနှင့်မျှတမှုကိုချိုးဖောက်ခြင်းအားဖြင့်အလုပ်မှထုတ်ပယ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုပယ်ဖျက်ရမည်ဟုဒါရိုက်တာကငြင်းဆိုနိုင်သည်။ သို့သော်ပြဌာန်းချက်ဒါရိုက်တာတစ် ဦး မှထိုသို့သောအငြင်းပွားမှုသည်အောင်မြင်မှုရခဲသည်။ အလုပ်မှထုတ်ပယ်သောဆုံးဖြတ်ချက်အားတရားဝင်ချွတ်ယွင်းချက်တစ်ခုအတွက်အယူခံဝင်ခြင်းသည်သူ့အတွက်အောင်မြင်မှုပိုရလေ့ရှိသည်။

တရားဝင်ခိုင်လုံသောအကြောင်းရင်းများမှာအထွေထွေရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးတွင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ တရားဝင်စည်းမျဉ်းများကိုလိုက်နာခြင်းမရှိသေးပါကတရားဝင်အမှားတစ်ခုသည်အထွေထွေရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေး၏ဆုံးဖြတ်ချက်အားဖျက်သိမ်းခြင်းသို့မဟုတ်ဖျက်သိမ်းခြင်းသို့ ဦး တည်နိုင်သည်။ ရလဒ်အနေဖြင့်ပြဌာန်းထားသောညွှန်ကြားရေးမှူးကိုဘယ်သောအခါမှထုတ်ပယ်ခြင်းမခံရရန်စဉ်းစားမိနိုင်ပြီးကုမ္ပဏီသည်လုပ်ခလစာတိုးမြှင့်တောင်းခံမှုနှင့်ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။ ဤအချက်ကိုကာကွယ်ရန်အတွက်ထုတ်ပယ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်၏တရားဝင်လိုအပ်ချက်များအားလိုက်နာရန်အရေးကြီးသည်။

At Law & Moreဒါရိုက်တာကိုရာထူးမှထုတ်ပယ်ခြင်းသည်ကုမ္ပဏီနှင့်ဒါရိုက်တာအပေါ်တွင်များစွာအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ထိရောက်သောချဉ်းကပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရှေ့နေများသည်အလုပ်သမားနှင့်ကော်ပိုရိတ်ဥပဒေနယ်ပယ်၌ကျွမ်းကျင်သူများဖြစ်သဖြင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်းသင့်အားဥပဒေရေးရာအထောက်အပံ့များပေးနိုင်ပါသည်။ ဒီဟာကိုလုပ်ချင်ပါသလား သို့မဟုတ်အခြားမေးခွန်းများရှိပါသလား။ ထို့နောက်ဆက်သွယ်ပါ Law & More.

Privacy settings တွေကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုမြှင့်တင်ရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည် သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘရောင်ဇာမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုပါကသင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာဆက်တင်များမှကွတ်ကီးများကိုကန့်သတ်၊ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ခြေရာခံသည့်နည်းပညာများသုံးနိုင်သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှအကြောင်းအရာနှင့် script များကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီ embeds ကိုခွင့်ပြုအောက်တွင်သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကွတ်ကီးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောဒေတာများနှင့်၎င်းတို့မည်သို့စီမံသည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အပြည့်အစုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
Law & More B.V.