အလုပ်အခြေအနေများအက်ဥပဒေအောက်တွင် အလုပ်ရှင်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကား အဘယ်နည်း။

အလုပ်အခြေအနေများအက်ဥပဒေအောက်တွင် အလုပ်ရှင်၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကား အဘယ်နည်း။

ကုမ္ပဏီတစ်ခု၏ ဝန်ထမ်းတိုင်းသည် ဘေးကင်းလုံခြုံစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်ရမည်။

Working Conditions Act (နောက်ထပ် Arbowet ဟု အတိုကောက်ခေါ်သည်) သည် ဘေးကင်းသော လုပ်ငန်းခွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကို မြှင့်တင်ရန် စည်းမျဉ်းများနှင့် လမ်းညွှန်ချက်များပါ၀င်သော လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးဥပဒေ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ လုပ်ငန်းအခြေအနေများဥပဒေတွင် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများလိုက်နာရမည့် တာဝန်များပါရှိသည်။ ၎င်းတို့သည် အလုပ်လုပ်ဆောင်သည့်နေရာအားလုံးတွင် အကျုံးဝင်သည် (ထို့အတူ အသင်းအဖွဲ့များနှင့် ဖောင်ဒေးရှင်းများ၊ အချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ကိုင်သူများ၊ ဖုန်းခေါ်ဆိုသည့် အလုပ်သမားများ၊ နှင့် 0 နာရီစာချုပ်များရှိသူများ) တို့လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။ ကုမ္ပဏီ၏အလုပ်ရှင်သည် ကုမ္ပဏီအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးဥပဒေနှင့်အညီ လိုက်နာမှုရှိစေရန်အတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။

သုံးအဆင့်

လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများဆိုင်ရာ ဥပဒေများကို အဆင့်သုံးဆင့် ခွဲခြားထားပါသည်။ လုပ်ငန်းအခြေအနေများဥပဒေ၊ လုပ်ငန်းအခြေအနေများ အမိန့်နှင့် လုပ်ငန်းအခြေအနေဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ။

 • လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးဥပဒေ အခြေခံဖွဲ့စည်းပုံနှင့် မူဘောင်ဥပဒေတစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတွင် သတ်မှတ်ထားသော အန္တရာယ်များဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းများ မပါဝင်ပါ။ အဖွဲ့အစည်းနှင့် ကဏ္ဍတိုင်းသည် ၎င်း၏ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးမူဝါဒကို မည်သို့အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး ၎င်းကို ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးကတ်တလောက်တွင် ထည့်သွင်းနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများ အမိန့်နှင့် လုပ်ငန်းအခြေအနေ စည်းမျဉ်းများသည် တိကျသေချာသော စည်းမျဉ်းများဖြစ်သည်။
 • လုပ်ငန်းအခြေအနေများ အမိန့် လုပ်ငန်းအခြေအနေများအက်ဥပဒေ၏ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွင်အန္တရာယ်များကို တန်ပြန်ရန် အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ လိုက်နာရမည့် စည်းမျဉ်းများ ပါရှိသည်။ ၎င်းတွင် ကဏ္ဍများစွာနှင့် ဝန်ထမ်းများ၏ အမျိုးအစားများအတွက် သီးခြားစည်းမျဉ်းများ ပါရှိသည်။
 • ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး အမိန့် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး အမိန့်ကို ထပ်မံအသေးစိတ်ဖော်ပြထားပြန်သည်။ ၎င်းတွင်အသေးစိတ်စည်းမျဉ်းများပါဝင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ လုပ်ငန်းခွင်သုံးပစ္စည်းများနှင့် ကိုက်ညီရမည့် လိုအပ်ချက်များ သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုသည် ၎င်း၏ ဥပဒေအရ တာဝန်များကို မည်သို့ထမ်းဆောင်ရမည်ကို အတိအကျ လိုက်နာရမည်ဖြစ်သည်။ ဤစည်းမျဉ်းများသည် အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားများအတွက်လည်း မဖြစ်မနေလိုအပ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးကတ်တလောက်

ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးကတ်တလောက်တွင်၊ အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားအဖွဲ့အစည်းများသည် ကျန်းမာပြီး ဘေးကင်းသော အလုပ်အတွက် အစိုးရ၏ ပစ်မှတ်စည်းမျဉ်းများကို မည်ကဲ့သို့ လိုက်နာမည်ကို ပူးတွဲသဘောတူညီချက်များကို ဖော်ပြထားသည်။ ပစ်မှတ်စည်းမျဉ်းသည် ကုမ္ပဏီများမှ လိုက်နာရမည့်ဥပဒေပါ စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်—ဥပမာ၊ အမြင့်ဆုံးဆူညံသံအဆင့်။ ကတ်တလောက်တွင် နည်းစနစ်များနှင့် နည်းလမ်းများ၊ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ၊ ဘားများ၊ နှင့် ဘေးကင်းပြီး ကျန်းမာသောအလုပ်အတွက် လက်တွေ့လမ်းညွှန်ချက်များကို ဖော်ပြထားပြီး ဌာနခွဲ သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီအဆင့်တွင် ပြုလုပ်နိုင်သည်။ အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးကတ်တလောက်၏ အကြောင်းအရာနှင့် ဖြန့်ဖြူးမှုအတွက် တာဝန်ရှိပါသည်။

အလုပ်ရှင်တွေရဲ့ တာဝန်

အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ ဥပဒေတွင်ပါဝင်သော အလုပ်ရှင်များအတွက် အထွေထွေတာဝန်နှင့် တာဝန်များစာရင်းဖြစ်ပါသည်။ ဤတာဝန်ဝတ္တရားများဆိုင်ရာ သီးခြားသဘောတူညီချက်များသည် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုနှင့် လုပ်ငန်းတစ်ခုမှ အခြားတစ်ခုသို့ ကွဲပြားနိုင်သည်။

 • အလုပ်ရှင်တိုင်းသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီဆရာဝန်နှင့် သဘောတူညီချက်တစ်ခုရှိရမည်- မူလစာချုပ်။ အလုပ်သမားအားလုံးသည် ကုမ္ပဏီဆရာဝန်ထံ ဝင်ရောက်ခွင့်ရမည်ဖြစ်ပြီး ကုမ္ပဏီတိုင်းသည် ကုမ္ပဏီဆရာဝန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ဝန်ထမ်းများအားလုံးသည် ကုမ္ပဏီဆရာဝန်ထံမှ ဒုတိယသဘောထားကို တောင်းဆိုနိုင်သည်။ အလုပ်ရှင်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး ဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီဆရာဝန်တို့ကြား ပင်မစာချုပ်တွင် အခြားလုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးဝန်ဆောင်မှု(များ) သို့မဟုတ် ကုမ္ပဏီဆရာဝန်(များ) မှ ဒုတိယသဘောထားရယူရန် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်ဟု သတ်မှတ်ပါသည်။
 • လုပ်ငန်းခွင်၏ ဒီဇိုင်း၊ အလုပ်နည်းလမ်းများ၊ အသုံးပြုသည့် အလုပ်ကိရိယာများနှင့် အလုပ်အကြောင်းအရာများကို ဝန်ထမ်းများ၏ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဆိုင်ရာ လက္ခဏာများနှင့် အတတ်နိုင်ဆုံး လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့် ဖျားနာမှုကြောင့် ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံနှင့် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များရှိသည့် ဝန်ထမ်းများနှင့်လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။
 • အလုပ်ရှင်သည် ငွီးငှေ့စေသော အရှိန်အဟုန်ဖြင့် ချည်နှောင်ထားသော အလုပ်များကို အတတ်နိုင်ဆုံး ကန့်သတ်ထားရမည် ('ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ လိုအပ်သည်)။
 • အလုပ်ရှင်သည် အန္တရာယ်ရှိသော ပစ္စည်းများပါဝင်သည့် အဓိက မတော်တဆမှုများကို တတ်နိုင်သမျှ တားဆီး လျော့ပါးစေရမည်။
 • အလုပ်သမားများသည် သတင်းအချက်အလက်နှင့် ညွှန်ကြားချက်များကို လက်ခံသင့်သည်။ သတင်းအချက်အလက်နှင့် ပညာရေးသည် အလုပ်သုံးပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများအသုံးပြုမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကုမ္ပဏီတစ်ခုတွင် ရန်လိုမှု၊ အကြမ်းဖက်မှုနှင့် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ နှောင့်ယှက်မှုများကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းသည်ကို လည်း သက်ဆိုင်ပါသည်။
 • အလုပ်ရှင်သည် လုပ်ငန်းခွင်မတော်တဆမှုနှင့် ရောဂါများအကြောင်း အသိပေးချက်နှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို သေချာစေရမည်။
 • အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားများ၏ အလုပ်နှင့်ပတ်သက်သော တတိယပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အန္တရာယ်ကို တားဆီးရန် တာဝန်ရှိသည်။ အလုပ်ရှင်များသည် ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက် အာမခံကိုလည်း ထုတ်ယူနိုင်သည်။
 • အလုပ်ရှင်သည် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးမူဝါဒကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရန် သေချာစေရမည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးမူဝါဒသည် ကုမ္ပဏီများသည် အန္တရာယ်ဆိုင်ရာအချက်များအား မည်ကဲ့သို့ဖယ်ရှားနိုင်သည်ကို ဖော်ပြသည့် အသေးစိတ်လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးမူဝါဒဖြင့် ကုမ္ပဏီအတွင်း ဘေးကင်းပြီး တာဝန်ယူမှုရှိသော အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများကို သင်အမြဲတမ်း သက်သေပြနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးမူဝါဒတွင် အန္တရာယ်စာရင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း (RI&E)၊ ဖျားနာခွင့်မူဝါဒ၊ အိမ်တွင်းအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးဝန်ဆောင်မှု (BH)V၊ ကာကွယ်ရေးအရာရှိနှင့် PAGO တို့ ပါဝင်ပါသည်။
 • အလုပ်ရှင်သည် ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများ၏ အန္တရာယ်များကို အန္တရာယ်စာရင်းနှင့် အကဲဖြတ်မှု (RI&E) တွင် မှတ်တမ်းတင်ရမည်။ ဤအန္တရာယ်များမှ ဝန်ထမ်းများအား မည်ကဲ့သို့ ကာကွယ်ထားကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ မတည်မငြိမ်ငြမ်းခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်းအန္တရာယ်၊ ဆူညံသောပတ်ဝန်းကျင်၊ သို့မဟုတ် မော်နီတာတွင် အချိန်အကြာကြီးအလုပ်လုပ်ခြင်းတို့ဖြင့် ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးအန္တရာယ်ကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်းရှိမရှိ ဤစာရင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ RI&E ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးဝန်ဆောင်မှု သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရကျွမ်းကျင်သူထံ တင်ပြရမည်ဖြစ်သည်။
 • RI&E ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည် လုပ်ဆောင်မှုအစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယင်းက ဤအန္တရာယ်များသော အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီက လုပ်ဆောင်နေမှုများကို ဖော်ထုတ်သည်။ ၎င်းတွင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အကာအကွယ်ပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အန္တရာယ်ရှိသော စက်ယန္တရားများ အစားထိုးခြင်းနှင့် ကောင်းမွန်သော အချက်အလက်များ ပေးခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်သည်။
 • လူတွေအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ဖျားနာမှုကြောင့် အလုပ်ပျက်တာတွေလည်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းအဆက်မပြတ်ရေးမူဘောင်အတွင်းတွင်၊ အလုပ်ရှင်သည် နာမကျန်းဖြစ်ခြင်းကြောင့် ပျက်ကွက်ခြင်းကို ဖျားနာခွင့်မူဝါဒတွင် မည်သို့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းကြောင်း ရှင်းပြရန် လိုအပ်သည်။ ဖျားနာခွင့်မူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းသည် အလုပ်ရှင်အတွက် သွယ်ဝိုက်သောဥပဒေကြောင်းအရ သတ်မှတ်ထားသော တာဝန်တစ်ရပ်ဖြစ်ပြီး လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများအမိန့် (Art. 2.9) တွင် အတိအလင်းဖော်ပြထားပါသည်။ ဤဆောင်းပါးအရ၊ ဝန်ထမ်းသည် စနစ်တကျ၊ စနစ်တကျနှင့် လုံလောက်သော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေများနှင့် ဖျားနာခွင့်မူဝါဒကို လုပ်ဆောင်ရန် အကြံပြုထားသည်။ ထူးခြားသော ဝန်ထမ်းများ၏ သီးသန့်အုပ်စုများကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ပြီး ၎င်း၏ အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင် ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်သူသည် ပံ့ပိုးကူညီရမည်ဖြစ်သည်။
 • ဥပမာအားဖြင့်၊ အိမ်တွင်းအရေးပေါ်ဝန်ထမ်းများ (FAFS အရာရှိများ) သည် မတော်တဆမှု သို့မဟုတ် မီးလောင်မှုတွင် ရှေးဦးသူနာပြုပစ္စည်းများ ပံ့ပိုးပေးသည်။ အလုပ်ရှင်သည် FAFS အရာရှိများ အလုံအလောက်ရှိရန် သေချာစေရမည်။ မိမိတို့၏ တာဝန်များကို ကျေပွန်စွာ ထမ်းဆောင်နိုင်စေရေးကိုလည်း သေချာစေရမည်။ အထူးလေ့ကျင့်ရန် လိုအပ်ချက်များ မရှိပါ။ အလုပ်ရှင်သည် အိမ်တွင်းအရေးပေါ်တုံ့ပြန်မှု၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူနိုင်သည်။ ပျက်ကွက်ချိန်တွင် အစားထိုးရန် အနည်းဆုံး ဝန်ထမ်းတစ်ဦးကို ခန့်ထားရမည်။
 • အလုပ်ရှင်များသည် ၎င်းတို့၏ အလုပ်သမားများထဲမှ တစ်ဦးကို တားဆီးရေးအရာရှိအဖြစ် သတ်မှတ်ရန် တာဝန်ရှိသည်။ တားဆီးရေးအရာရှိတစ်ဦးသည် မတော်တဆမှုများနှင့် ပျက်ကွက်ခြင်းများကို ကာကွယ်ရန် ၎င်းတို့၏ 'ပုံမှန်' အလုပ်အပြင် - များသောအားဖြင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုအတွင်း အလုပ်လုပ်သည်။ တားဆီးရေးအရာရှိတစ်ဦး၏ ပြဌာန်းထားသော တာဝန်များတွင်- () RI&E ရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်အခြေအနေမူဝါဒဆိုင်ရာ မူဝါဒဆိုင်ရာ အလုပ်အမှုဆောင်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် အကြံပေးခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကုမ္ပဏီဆရာဝန်နှင့် အခြားလုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် အကြံပေးခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ နှင့် ဘေးကင်းရေးဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ။ ကုမ္ပဏီတွင် ဝန်ထမ်း ၂၅ ဦး သို့မဟုတ် ယင်းထက်နည်းပါက တားဆီးရေးအရာရှိအဖြစ် အလုပ်ရှင်က လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
 • အလုပ်ရှင်သည် အလုပ်သမားအား အချိန်အခါအလိုက် လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း (PAGO) ကို ခံယူခွင့်ပြုရမည်။ မတော်တဆ၊ ဝန်ထမ်းသည် ဤလုပ်ငန်းတွင် ပါဝင်ရန် တာဝန်မရှိပါ။

နယ်သာလန် အလုပ်သမား စစ်ဆေးရေးဌာန

နယ်သာလန် အလုပ်သမား စစ်ဆေးရေး အဖွဲ့ (NLA) သည် အလုပ်ရှင်များနှင့် အလုပ်သမားများ ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေး စည်းမျဉ်းများကို လိုက်နာခြင်း ရှိမရှိ ပုံမှန် စစ်ဆေးပါသည်။ ၎င်းတို့၏ ဦးစားပေးမှာ ကျန်းမာရေးကို ဆိုးရွားစွာ ထိခိုက်စေသည့် အလုပ်အခြေအနေများပေါ်တွင် ဖြစ်သည်။ ချိုးဖောက်ပါက NLA သည် သတိပေးချက်မှ ဒဏ်ငွေ သို့မဟုတ် အလုပ်ရပ်စဲခြင်းစသည့် အတိုင်းအတာများစွာ ချမှတ်နိုင်သည်။

ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးမူဝါဒ၏ အရေးပါမှု

ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသော ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးမူဝါဒကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် အရေးကြီးပါသည်။ ၎င်းသည် ဆိုးရွားသော ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများကို တားဆီးပေးပြီး ဝန်ထမ်းများ၏ ရေရှည်တည်တံ့သော အလုပ်အကိုင်နှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးသည် အလုပ်ကြောင့် ထိခိုက်နစ်နာပါက ကုမ္ပဏီမှ တာဝန်ရှိကြောင်းနှင့် လျော်ကြေးတောင်းခံနိုင်သည်။ ထို့နောက် ဤပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို ကာကွယ်ရန် အလုပ်ရှင်သည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာ လက်တွေ့ကျသည့်အရာအားလုံးကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း သက်သေပြနိုင်ရပါမည်။

သင့်ကုမ္ပဏီအတွင်း လုပ်ငန်းခွင်ကျန်းမာရေးနှင့် ဘေးကင်းရေးဥပဒေအား မည်သို့ကျင့်သုံးရမည်ကို သိလိုပါသလား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အလုပ်အကိုင်ရှေ့နေများ မင်းရဲ့မေးခွန်းတွေကို ဖြေရတာ ဝမ်းသာပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကုမ္ပဏီ၏ အန္တရာယ်အချက်များအား ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာနိုင်ပြီး ၎င်းတို့ကို လျှော့ချနည်းကို သင့်အား အကြံပေးနိုင်ပါသည်။ 

Privacy settings တွေကို
ကျွန်ုပ်တို့၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုအသုံးပြုနေစဉ်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုမြှင့်တင်ရန် cookies များကိုအသုံးပြုသည် သင်၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုဘရောင်ဇာမှတစ်ဆင့်အသုံးပြုပါကသင်၏ဝဘ်ဘရောက်ဇာဆက်တင်များမှကွတ်ကီးများကိုကန့်သတ်၊ ပိတ်ဆို့နိုင်သည်သို့မဟုတ်ဖယ်ရှားနိုင်သည်။ ခြေရာခံသည့်နည်းပညာများသုံးနိုင်သောတတိယပုဂ္ဂိုလ်များမှအကြောင်းအရာနှင့် script များကိုလည်းအသုံးပြုသည်။ သင်သည်ထိုကဲ့သို့သောတတိယပါတီ embeds ကိုခွင့်ပြုအောက်တွင်သင့်ရဲ့ခွင့်ပြုချက်ကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုသောကွတ်ကီးများ၊ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသောဒေတာများနှင့်၎င်းတို့မည်သို့စီမံသည်နှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်အပြည့်အစုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဇူးပြု၍ စစ်ဆေးပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ပေါ်လစီ
Law & More B.V.